Newsroom

Prawo autorskie

Jak działa prawo własności intelektualnej? Co obejmuje?

W dobie rozwoju technologicznego niezwykle istotną gałęzią prawa stała się własność intelektualna, obejmująca głównie prawo autorskie i własność przemysłową, dotycząca praw na dobrach niematerialnych. Ze względu na rosnące znaczenie praw własności intelektualnej, ważne jest poszerzanie świadomości dotyczącej ich roli, dlatego w dalszej części i kolejnych artykułach postaramy się przybliżyć najważniejsze aspekty.

AML

RODO a jawność danych osobowych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

Rejestr prowadzony przez Ministerstwo finansów jest jawny, a dostęp do niego bezpłatny, zatem każdy będzie miał wgląd w dane w nim umieszczone.

AML

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – nowe obowiązki dla spółek handlowych

Dnia 13 października 2019 r. Ministerstwo finansów uruchomiło Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Utworzenie nowego rejestru nakazuje dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. W związku z tym zmianie uległy przepisy ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Ustawa), które nakładają na spółki handlowe obowiązek zgłoszenia do CRBR beneficjentów rzeczywistych.

Startupy

Term sheet i startup

Dla każdego przedsiębiorcy zakładającego start-up i poszukującego sposobów na sfinansowanie swojej inwestycji istotnym punktem są negocjacje z inwestorem. W niniejszym wpisie przedstawiamy zagadnienia na, które warto zwrócić szczególną uwagę oraz rozjaśniamy niektóre pojęcia związane z takimi negocjacjami.

Prawo cywilne

Zamierzasz rozpocząć współpracę B2B z firmą IT? – o czym należy pamiętać

Termin B2B odnosi się do współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi. W branży IT często tym mianem określa się model współpracy dewelopera z firmą informatyczną. Model ten opiera się na założeniu, że stronami kontraktu są niezależni przedsiębiorcy. Wstępem do podjęcia takiej współpracy dla programisty jest uzyskanie statusu przedsiębiorcy, co wiąże się z koniecznością założenia działalności gospodarczej.

Prawo upadłościowe

Kiedy niezbędne jest due diligence? Co zapewnia ta usługa, czym się charakteryzuje, dla kogo jest przeznaczona?

Usługa związana z badaniem due diligence koncentruje się na kompleksowej analizie aktualnego stanu oraz potencjału danego przedsiębiorstwa. Wyniki tej analizy są podstawą do podejmowania decyzji w procesach mergers & acqusitions (m&a), jak również w procesach inwestycyjnych obejmujących transakcje nabycia udziałów lub akcji.

e-commerce

Aspekty prawne prowadzenia sklepu internetowego. O czym należy pamiętać?

Aktywność biznesowa związana z prowadzeniem sklepu internetowego, klasyfikowana jest jako handel elektroniczny, inaczej zwany e-commerce. Taki rodzaj działalności podlega specyficznym obwarowaniom prawnym, w tym artykule skoncentrujemy się natomiast na kilku najistotniejszych aspektach.

Prawo nowych technologii

Umowa wdrożeniowa na system IT – odbiór, zarządzanie projektem, wynagrodzenie, odpowiedzialność

Niniejszy artykuł stanowi drugi z serii artykułów poświęconych tematyce umów wdrożeniowych. Zostaną w nim omówione zagadnienia związane z odbiorem prac, zarządzaniem projektem, wynagrodzeniem oraz zasadami odpowiedzialności.

Prawo nowych technologii

Umowa wdrożeniowa na system IT – kwalifikacja prawna, terminologia, harmonogram

Umowa wdrożeniowa należy do kluczowych kontraktów związanych z informatyzacją przedsiębiorstwa. Z punktu widzenia zamawiającego, umowa ta reguluje kwestie dostarczenia i uruchomienia oprogramowania obsługującego określone procesy biznesowe. Takie ogólne ujęcie jest nieco uproszczone.

Prawo spółek

O rezygnacji członka zarządu. Komentarz do uchwały Sądu Najwyższego z 31 marca 2016 r., sygn. III CZP 89/15

W niniejszym artykule postaram się przybliżyć Państwu nowe orzeczenie Sądu Najwyższego o sygnaturze III CZP 89/15, zapadłe 31 marca 2016 r. Jest ono o tyle interesujące, iż problem, którym zajmował się Sąd Najwyższy dotyczy bardzo szerokiego kręgu osób, w praktyce każdej, która pełni lub pełniła funkcje w zarządzie spółki handlowej. Zanim jednak przejdę do meritum nie mogę się oprzeć osobistej refleksji.

pl_PL