Newsroom

Prawo spółek

Rejestracja spółki jawnej

Spółka jawna jest spółką osobową prawa handlowego. Spółka ta jest jedną z najprostszych form prowadzenia działalności gospodarczej i często służy do prowadzenia mniejszych lub rodzinnych firm. Spółkę jawną mogą założyć osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mające zdolność prawną. Artykuł ten ma na celu przedstawić procedurę rejestracji spółki jawnej.

Prawo cywilne

Rząd planuje zmiany w kodeksie cywilnym. Nowe sposoby niwelowania wyzysku?

28 czerwca do sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Druk nr 1344). Na chwilę obecną projekt ten jest w rękach Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Projekt zakłada zmiany mi.in. w zakresie przerwania i zawieszenia biegu przedawnienia oraz instytucji wyzysku. Co dokładnie zostanie zmodyfikowane?

Prawo własności przemysłowej

Jak zarejestrować znak towarowy? Podpowiadamy jak zabezpieczyć prawa do znaku.

Znak towarowy to jeden z najważniejszych elementów w firmie. Pełni on funkcję marketingową dzięki czemu podmiot gospodarczy jest rozpoznawalny na rynku, ale też stanowi on o jakości firmy. Dlatego tak ważne jest żeby znak towarowy był unikatowy i odróżnialny graficznie od oznaczeń innych podmiotów.

Prawo cywilne

NDA – czym jest i kiedy należy sporządzić taki dokument?

Każde przedsiębiorstwo posiada informacje, które nie powinny trafić do opinii publicznej lub dostać się w niepowołane ręce. Mogą to być dane techniczne lub organizacyjne, informacje o planowanych projektach, zatrudnianych pracownikach, wysokościach wynagrodzeń czy kosztach, które ponosi działalność. Bardzo często część z tych informacji musi zostać ujawniona innym podmiotom do celów współpracy. Należy wówczas zapewnić, że podmioty te zatrzymają taką informację dla siebie i będą z niej korzystać tylko do celów współpracy.

Prawo nowych technologii

SaaS, czyli oprogramowanie w chmurze – wady i zalety oraz problemy na gruncie prawa autorskiego

SaaS to akronim pochodzący od angielskich słów Software as a Service, które w tłumaczeniu oznaczają „oprogramowanie jako usługa”.

Prawo spółek

Spółka komandytowo – akcyjna – jaki kapitał potrzebny na start?

W kontekście spółki komandytowo-akcyjnej należy wyróżnić pojęcia kapitału zakładowego i kapitału podstawowego. Kapitał podstawowy istnieje obok kapitału zakładowego a wniesienie wkładu na ten kapitał jest obowiązkiem komplementariusza.

Dane osobowe, RODO

Ochrona danych osobowych w firmie – jak należy rozumieć pojęcie danych osobowych?

Prowadząc firmę, należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę danych osobowych oraz wykonywanie obowiązków prawnych, nałożonych na administratorów i podmioty przetwarzające, którymi mogą być przedsiębiorcy w odniesieniu do poszczególnych danych osobowych.

Prawo autorskie

Licencje oprogramowania komputerowego – jakie są rodzaje i którą wybrać?

Podstawowym kryterium podziału licencji jest podział na licencje otwarte i zamknięte. Licencje otwarte są licencjami umożliwiającymi dowolnym użytkownikom bezpłatne korzystanie z oprogramowania na zasadach określonych w licencji. Licencjami otwartymi są popularne licencje typu „open-source”.

Prawo upadłościowe

Ogłoszenie upadłości a zawieszenie działalności przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Przez trwającą pandemię koronawirusa, która spowodowała zastój gospodarki, wielu przedsiębiorców podjęło decyzję o ogłoszeniu upadłości lub zawieszeniu działalności prowadzonych spółek. W artykule postaramy się przybliżyć różnice między tymi instytucjami.

Prawo cywilne

Różne formy zatrudnienia

Współczesny obrót gospodarczy dostarcza różnych wyzwań, które sprawiają, że konieczny jest dobór odpowiedniej formy zatrudnienia, do realizowanych przez przedsiębiorcę zadań.

pl_PL