Umowy gospodarcze

iStock 829287984

Weryfikujemy, opiniujemy oraz sporządzamy umowy stosowane w obrocie gospodarczym, w tym z klientami, dostawcami oraz partnerami. Typowymi umowami, którymi się zajmujemy są:

  • umowy o zachowanie poufności (NDA)
  • umowy o świadczenie usług, umowy sprzedaży
  • umowy dotyczące IP, w tym licencyjne, sublicencyjne oraz przenoszące prawa autorskie
  • umowy finansowe (pożyczki, kredytu, leasingu, ubezpieczeniowe)
  • umowy zabezpieczające (hipoteka, zastaw, przewłaszczenie)

Przewidywanie

Przygotowanie dobrej umowy wymaga dużej wyobraźni i zdolności przewidywania różnych scenariuszy współpracy, zarówno tych pozytywnych jak i negatywnych.

Zorientowanie na cel

Kontrakt handlowy jest niczym więcej jak formalnym zapisem praw i obowiązków stron. Kluczowe jest, aby zapis ten służył osiąganiu realnych celów biznesowych firmy.

pl_PL